Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Gáspárné Szebényi Éva e.v.

HATÁLYOS:
2022. AUGUSZTUS 05. NAPJÁTÓL

VISSZAVONÁSIG

1. Az adatkezelő adatai:

Vállalkozó: Gáspárné Szebényi Éva e.v.
Székhely: 8220 Balatonalmádi, Lozsántai út. 6. 1/a.
Nyilvántartási szám/Cégjegyzékszám: 57367345
Adószám: 59346524-1-39
Képviselő: Gáspárné Szebényi Éva
Adatvédelmi felelős: Gáspárné Szebényi Éva
Adatvédelmi tisztviselő: A vállalkozásnál nincs szükség adatvédelmi tisztviselő alkalmazására
Telefonszám: +36 20 488 2800
E-mail cím: info@szebenyieva.hu

Kezelt adatok:
Az érdeklődők a fotózási ajánlatadás, vagy megrendelés céljából fordulnak egy űrlapon keresztül az
Adatkezelőhöz, és ezért adják meg személyes adataikat melyek rögzítésre kerülnek:

• Érdeklődő neve
• E-mail cím
• Mobiltelefon szám
• Fotózás helye
• Fotózás időpontja
• Megbízási díjjal kapcsolatos számla kiállításához számlázási cím

2. Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

Mint adatkezelő, magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el jelen jogi közlemény
tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja ügyfeleink, partnereink tájékoztatása
személyes adataik kezelését illetően. Ezúton nyilatkozunk, hogy kizárólag a hatályos
jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi
rendelkezések előírásait szigorúan betartva végezzük a személyes adatok kezelését,
figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz
kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Tájékoztatjuk, hogy megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést,
hogy partnereink személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679. rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) által előírt módon
kezeljük.

Fentieknek megfelelve alakítottuk át hétköznapi tevékenységünket, dolgoztuk ki
szabályzatainkat, nyilvántartásainkat, iratmintáinkat, tájékoztatóinkat.

Az adatkezelésünkkel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan
elérhetők székhelyünkön és weboldalunkon. Fenntartjuk magunknak a jogot jelen
tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról
kellő időben értesítjük közönségünket.

Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink és partnereink személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának
tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk
minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok
biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési gyakorlatunkat.

3. Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az egyéni vállalkozóra,
valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá
tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos
érdekeit az adatkezelés érinti.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a vállalkozó tevékenysége során felmerülő
összes adatkezelésre.

Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig,
határozatlan ideig hatályos.

4. Fontosabb fogalom meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó
bármely információ.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.

5. Jogszerű adatkezelés a vállalkozónál:

A személyes adatok kezelésére kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét
célból történő kezeléséhez,

2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett
az egyik fél,

3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges,

4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges,

5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogszerűségét tevékenységünk minden fázisában vizsgáljuk, csak olyan
adatot és addig kezelünk, amelynek célját, jogalapját igazolni tudjuk. Valamely
jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben
folytatható, ha megfelelő másik jogalapot tudunk igazolni.

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló
magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen
igazolható-e. Kétség esetén az ésszerűség és a gazdaságosság szempontjaira
tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli
megerősítésére.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a
személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos
bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett
hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.
Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az
adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem
kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt
egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos
minden jelentős tényről.

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van
személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés,
adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges. A szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése,
teljesítése, megszűnése céljából kezelhetünk személyes adatokat.

6. Személyes adatok kezelése a vállalkozásnál :

Vállalkozásunk fotó készítési szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. A személyes
adatok kezelésére is ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódóan kerül sor.

A. Szerződéses partnereink természetes személyek és jogi személyek egyaránt
lehetnek. A szerződéskötést egy ajánlatkérés előzi meg, e-mailen, vagy
telefonon, esetleg a közösségi oldalakon érkező üzenet formájában. Az
ajánlatkérő megadja nevét, e-mail címét, ahova elküldjük vonatkozó
ajánlatunkat. Ha az ajánlat elutasításra kerül, úgy töröljük az érdeklődő
személyes adatait. Amennyiben az érintett megrendeli a kínált szolgáltatást,
egy szolgáltatási szerződés megkötésére kerül sor. A szolgáltatási szerződések
megkötésekor a birtokunkba jutnak a természetes személyek (partnerek és
kapcsolattartók) további személyes adatai.

B. A szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítését követően számlát állítunk ki
ügyfeleink részére. A számla tartalmazza a megrendelő nevét, címét, esetleg
adószámát.

C. Feladataink ellátása során partnereink e-mail címeit, telefonszámait kezeljük,
szerződéses kötelezettségeink teljesítése, vagy egyéni hozzájárulásuk
értelmében.

D. Munkánk során alvállalkozókkal, szállítókkal és szolgáltatókkal is szerződéses
viszonyban állunk, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok kezelésére
(kapcsolattartók, képviselők adatai). Kapcsolatban állunk továbbá rendezvény-,
és esküvőszervező vállalkozókkal is, ilyen esetekben is sor kerül a vállalkozók
vagy a kapcsolattartók személyes adatainak kezelésére.

E. Elsősorban saját weboldalunkon https://www.szebenyieva.hu mutatjuk be
tevékenységünket és referencia felvételeinket. A honlap tájékoztatást ad a
látogatók számára szolgáltatásaink árairól és a szolgáltatás tartalmáról. A
weboldal működése során cookie-kat alkalmaz, amelyek szintén gyűjtenek
személyes adatokat a látogatókról.

F. Weboldalunk „Kapcsolat” menüpontjában van lehetősége a látogatónak
kapcsolatba lépni velünk, egy kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. Az űrlapon
meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét. A személyes adatok
kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és a fotó készítési
szolgáltatás iránt érdeklődővel. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően
nem kerül sor a szolgáltatás megrendelésére, haladéktalanul, de legkésőbb 3
munkanapon belül töröljük az érdeklődő személyes adatait.

G. A weboldalunkon lehetőség van feliratkozni hírlevélre is. A hírlevélre történő
feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az
Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását
adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. Az érintettet az
Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és
helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél
küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett
és írásos hozzájárulása.

H. Tevékenységünk és referenciáink bemutatása céljából, valamint marketing
célból Facebook oldalt is üzemeltetünk. Itt is sor kerül az oldal követőinek
adatkezelésére.

I. Tevékenységünkből adódóan képi felvételeket készítünk. A felvételek
elkészítése és felhasználása minden esetben a megrendelők hozzájárulásával
történik. Rendezvények esetében a megrendelők – szerződésben vállalt –
kötelezettsége, hogy vendégeiket, illetve a rendezvényen megjelenteket
tájékoztassák arról, hogy kepi felvételek készítésére kerülhet sor.

J. Előfordul, hogy természetes személyek önéletrajzot nyújtanak be hozzánk. Az
önéletrajzzal kapcsolatban is történik személyes adatkezelés.

A fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezetünk. A nyilvántartás
tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás
jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képezi.

7. A vállalkozással kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

Ha az adatkezelést a nevünkben más végzi, kizárólag olyan adatfeldolgozókat
vehetünk igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános
Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek
jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket
végrehajtják.

Ezúton nyilatkozunk, hogy munkánk során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lépünk
kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való
megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai
rendelkezésünkre állnak.

– Adatfeldolgozó az általunk megbízott könyvelő iroda.
– Alvállalkozó és szállító (szolgáltató) partnereink adatfeldolgozók és adatkezelők is lehetnek.
– Adatfeldolgozónak minősül a weboldalunk tárhelyeit biztosító társaság is.
– Ha például elektronikus úton továbbítjuk a megrendelőnek az elkészült felvételeket, akkor adatfeldolgozónak minősül a levelezési kiszolgálónk is.
– Hírlevelek küldésével kapcsolatos partnerünk is adatfeldolgozónak minősül.
– Szintén adatfeldolgozó (és feladatai ellátása során önálló adatkezelő is) azáltalunk alkalmazott futár cég.
– A felhő alapú online adatbázisban történő adattárolás során a szolgáltatás nyújtója adatfeldolgozónak minősül.

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az általunk adott
utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva
kezelik partnereink személyes adatait.

8. A vállalkozás által kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:

Vevői szerződések:

Vállalkozásunk fotó készítési szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. A személyes
adatok kezelésére is ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódóan kerül sor.

– Szerződéses partnereink természetes személyek és jogi személyek egyaránt
lehetnek. A szerződéskötést egy ajánlatkérés előzi meg, e-mailen, vagy
telefonon, esetleg a közösségi oldalakon érkező üzenet formájában. Az
ajánlatkérő megadja nevét, e-mail címét, ahova elküldjük vonatkozó
ajánlatunkat. Ebben a szakaszban az adatkezelés jogalapja az érintett
hozzájárulása. Amennyiben az ajánlat elutasításra kerül, úgy haladéktalanul, de
legkésőbb 3 munkanapon belül töröljük az érdeklődő személyes adatait.

– Ha az érintett megrendeli a kínált szolgáltatást, egy szolgáltatási szerződés
megkötésére kerül sor. A szolgáltatási szerződések megkötésekor birtokunkba
jutnak a természetes személyek (partnerek és kapcsolattartók) további személyes adatai. Ez esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja a
szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. Az ilyen módon
tudomásunkra jutott adatokat a szolgáltatási szerződésben írt szolgáltatási
díjról szóló számla megőrzésére írt jogszabályi határidő beálltáig kezeljük.
Ebben az esetben a jogalap már a jogszabályban előírt kötelezettség
teljesítése.

– A jogi személyek képviseletében eljáró személlyel minden esetben külön
hozzájáruló nyilatkozatot töltünk ki, melyben hozzájárul személyes adatainak
kezeléséhez. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett
hozzájárulása.

Szállítói szerződések:

Munkánk során alvállalkozókkal, szállítókkal és szolgáltatókkal is szerződéses
viszonyban állunk, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok kezelésére
(kapcsolattartók, képviselők adatai).
A cégek képviselőivel hozzájáruló nyilatkozatot töltünk ki, melyben tájékoztatjuk őket
a személyes adatokkal kapcsolatos jogaikról és hozzájárulásukat kérjük, hogy
kezelhessük személyes adataikat. Ilyen esetekben a személyes adatok kezelésének
jogalapja a szerződés teljesítése és az érintett kifejezett, írásos hozzájárulása az
adatkezeléshez.

9. A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok
kezelése:

Számlát állítunk ki ügyfeleink részére a szerződésben vállalt feladataink teljesítését
követően. A számla tartalmazza a megbízó nevét, címét, esetleg adószámát. A
számlán szereplő adatok kezelésének jogalapja, jogszabályi kötelezettség teljesítése.
A Számviteli törvény 169. §-a rendelkezik a számlákra vonatkozó kötelező megőrzési
időről. Ezen rendelkezés figyelembevételével kezeljük az általunk kiállított számlákat,
és őrizzük a rajtuk szereplő személyes adatokat is. Ebben az esetben a személyes
adatok kezelésének jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése.

10.Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:

16 éven aluli gyermekek adatait abban az esetben kezeljük, ha a 16 éven aluli
gyermekről felvételt készítünk. 16 éven aluli gyermekek képmásának készítése, az elkészült felvételek bármilyen célú felhasználása kizárólag a törvényes képviselő hozzájárulásával lehetséges. Ennek teljesítése érdekében, ilyen esetekben a törvényes képviselő hozzájárulását kéri. A hozzájárulást a szülő megadhatja a velünk kötött szolgáltatási szerződés aláírásával (a szolgáltatási szerződés tartalmazza az
ezzel kapcsolatos szövegezést), vagy külön hozzájáruló nyilatkozat ellenjegyzésével is.

Különleges adatokat nem kezelünk. A bármely módon tudomásunkra hozott, vagy
tudomásunkra jutott ilyen adatot nem rögzítjük. Ha az ilyen jellegű adat tudtunk
nélkül került bármely rendszerünkbe, azt annak észlelését követően haladéktalanul
töröljük a rendszerből.

11. E-mail címek, telefonszámok megőrzése a vállalkozásnál :

Tevékenységünk során partnereink e-mail címe és telefonszáma is tudomásunkra jut.
Az ilyen módon rendszerünkbe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses
kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük. Amennyiben a partnerrel kötött
szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az
adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek
törlésre kerülnek. Néhány esetben továbbra is jogos érdekünk fűződik az adatok
megőrzéséhez, ilyenkor kérjük az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását
személyes adatai őrzéséhez.

12.A beérkezett pályázatok, önéletrajzok kezelése:

Előfordul, hogy természetes személyek önéletrajzot nyújtanak be hozzánk.
Amennyiben az önéletrajz benyújtására azért került sor, mert munkavállalót
kerestünk és meghirdettük az állást, úgy az önéletrajz kizárólag azzal az állással
kapcsolatban használható fel. Amennyiben a pályázó nem felelt meg a meghirdetett
állással kapcsolatos feltételeknek és másik jelölt került kiválasztásra, az önéletrajz
azonnal megsemmisítésre kerül.

Ha a pályázó hirdetés nélkül, önszántából küldött önéletrajzot hozzánk,
nyilatkoztatjuk, hogy hozzájárul-e az általunk történő személyes adatkezeléshez.
Fontos az is, hogy kizárólag az álláspályázó által megjelölt munkakörök megüresedése
vonatkozásában használhatjuk fel az önéletrajzot. Az önéletrajzok tárolása
alapesetben 3 hónap, kivéve, ha az érintett hozzájárulásában hosszabb időt állapít
meg.

13.A rendezvényeken és egyéb helyszíneken készített felvételek során
történő személyes adatkezelés:

Egyes rendezvényeken – tevékenységünkből adódóan – felvételeket készítünk.
A fényképezőgép készülék által rögzített felvételek személyes adatnak minősülnek,
mivel azok az érintettel kapcsolatba hozhatók és következtetés vonható le rájuk
nézve. Említettek alapján az érintettek arcképmása és magatartása, mint az érintettre
vonatkozó következtetés a személyes adatok fogalmi körébe tartozik.

A felvételek elkészítése és felhasználása (weboldalunkon, közösségi oldalainkon)
minden esetben a megrendelők hozzájárulásával történik. Nincs szükség az érintett
hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához
tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Amennyiben olyan rendezvényen történik a fotózási tevékenység, ahol a
megrendelőn kívül más személyek is részt vesznek (pl. esküvő, egyéb rendezvények),
a megrendelők – szerződésben vállalt – kötelezettsége, hogy vendégeiket, illetve a
rendezvényen megjelenteket tájékoztassák arról, hogy videó felvételek készítésére
kerülhet sor. A tájékoztatás történhet valamilyen figyelem felhívó kép, felirat
alkalmazásával, esetleg a rendezvény során elhangzó szóbeli tájékoztatás formájában,
vagy a rendezvényt megelőzően is. Jelen Tájékoztató alkalmazásában a képmással,
mint személyes adattal kapcsolatos adatkezelés az érintett (a rendezvények
területein tartózkodó személyek) hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulás ráutaló
magatartással, a figyelemfelhívó feliratok, elhangzó szóbeli tájékoztatók ismeretében
a rendezvényhelyszínre történő belépéssel megadottnak tekintendő.

Amennyiben a rendezvényen résztvevő tiltakozik a videófelvétel készítésével
kapcsolatban, úgy kötelesek vagyunk a felvételt haladéktalanul törölni és tartózkodni
a vendégről további képmás készítésétől.
Ha a felvételen szereplő személy a felvétel közzétételét követően közli a
felvétel készítőjével a felvétel törlésére irányuló kérését, úgy haladéktalanul, de
legkésőbb 3 munkanapon belül kötelesek vagyunk eltávolítani a felvételt és
véglegesen törölni azt adatbázisából. A törlésről kötelesek vagyunk tájékoztatni az
érintettet.

A rendezvényeken minden esetben lehetőséget biztosítunk a résztvevő vendégek
számára, hogy megismerjék Adatkezelési Tájékoztatónkat, amely tartalmazza az
érintetteket megillető jogokat, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos technikákat, valamint azokat az információkat, amelyek felhasználásával az érintettek
– jogsérelem esetén – érvényesíthetik jogaikat.

14.Weboldalunk:

Elsősorban saját weboldalunkon mutatjuk be tevékenységünket és referencia
felvételeinket. A honlap tájékoztatást ad a látogatók számára szolgáltatásaink áráról
és a szolgáltatás tartalmáról.

Vállalkozásunk weboldala: https://www.szebenyieva.hu

Weboldalunk működése során Cookie-kat használ. Az általuk nyert személyes adatok
kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.

Cookie-k (Sütik):
A sütik feladata:

– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra

kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra
begépelni őket;

– megkönnyítik a weboldal használatát;
– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot,
ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző
visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van
összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját
tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen
böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető
szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés)
befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a
számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban:
Webböngésző Cookie-k:

A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat
és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden
alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más
eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a
böngésző „help” funkciójában.
Ha a látogató úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, nem fogja
tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját.

Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika):
Weboldalunk alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google
Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat
gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az
adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával
használjuk fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy
böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a
látogató nem törli őket.
A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem
vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere
megfelelő beállításával megakadályozhatja. Felhívjuk a látogató figyelmét arra, hogy
ebben az esetben esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen
használni. Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a
weboldal látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google
általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását,
amennyiben a látogató letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint. Az
aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

A weboldalon alkalmazott kapcsolatfelvételi űrlap:
A https://www.szebenyieva.hu weboldal „Kapcsolat” menüpontjában van lehetősége
a látogatónak kapcsolatba lépni velünk, egy kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. Az
űrlapon meg kell adni az érdeklődő nevét, e-mail címét. A személyes adatok
kezelésének célja a kapcsolatfelvétel az oldal látogatójával és a fotós szolgáltatás
iránt érdeklődővel. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően nem kerül sor a
szolgáltatás megrendelésére, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül
töröljük az érdeklődő személyes adatait. Ebben az esetben a személyes adatok
kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.
Ha létrejön a megbízási szerződés a felek között, akkor a személyes adatok
kezelésének jogalapja már a szerződés teljesítése.

Az érintett a weboldal ügyfélkapcsolati adatlapjának használatával kapcsolatban
akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a
kapcsolatfelvételi űrlapot nem használhatja, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1)
bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges.
Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát
ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

15.Hírlevélre történő feliratkozás:

A weboldalunkon lehetőség van feliratkozni hírlevélre is. A hírlevélre történő
feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az Adatkezelési
Tájékoztatóban foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes
adatai marketing célú kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt
jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival.
Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja
a feliratkozó kifejezett és írásos hozzájárulása.

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy
személyre szabott tájékoztatása a weboldalunkon megjelenő újdonságokról, legújabb
akciókról, eseményekről, hírekről, a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak
megfelelően. A hírlevélre és/vagy DM célú levélküldésre történő feliratkozás
önkéntes hozzájáruláson alapul, természetesen lehetőséget adunk arra, hogy az
érintett bármikor visszavonhassa hozzájárulását és leiratkozzon a hírlevélről.

A hírlevelek küldésével kapcsolatban partnerünk: nem küldünk hírleveleket!

16.Facebook oldalunk:

https://www.facebook.com/szebenyieva.hu/

A Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújtunk. Ha a Facebookon
keresztül intéz kérdést hozzánk, igyekszünk azt minél előbb megválaszolni. A
Facebook oldalon tudomásunkra jutott adatokat kizárólag kérdésének
megválaszolásához használjuk fel, további reklám célokra nem.

A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás
és tevékenységünk, referenciáink bemutatása.

A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását
és más hirdetésekkel való megcélzását.

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni velünk, be kell
jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér, illetve
tárolja és feldolgozza azokat. Nincs befolyásunk ezeknek az adatoknak a fajtájára,
terjedelmére és feldolgozására, nem kapunk személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől.

További információt ezzel kapcsolatban a Facebook oldalán talál.

17.A felhő alapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes
adatkezelés:

Vállalkozásunk elsősorban a dokumentumok (felvételek) tárolására és biztonsági
mentésére alkalmaz felhő alapú szolgáltatásokat. Az ilyen szolgáltatások közös
jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe, hanem egy távoli szerver, a világ
bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. Ilyen szolgáltatást nyújtanak az
online tárhelyek is (pl. Dropbox, Drive). A felhőalkalmazások nagy előnye, hogy
földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető
informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.

Ezekben az esetekben az adatkezelők mi vagyunk, a felhőszolgáltató
adatfeldolgozónak tekinthető, aki a személyes adatokat az adatkezelő érdekében
dolgozza fel. A felhőszolgáltatók kötelesek a személyes adatok bizalmas kezelésére,
és csak az adatkezelő utasítására végezhetnek adatfeldolgozást.

A lehető legnagyobb odafigyeléssel választjuk meg a felhőszolgáltatásokat biztosító
partnereinket, minden, általában elvárható intézkedést megteszünk, hogy azokkal
megrendelőink adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössünk, azok
adatkezelési elvei számunkra átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot
rendszeresen ellenőrizzük.
A felhő alapú tárhelyek jelszóval védettek, az ott tárolt adatokhoz kizárólag mi
férhetünk hozzá.

Partnereink, megrendelőink a felhő alapú alkalmazások igénybevételéhez szükséges
adattovábbításhoz jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával, valamint a közöttünk
létrejött szolgáltatási szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárulnak.

18.A tevékenységünkkel kapcsolatos panaszkezelés:

Az adatkezelés célja ebben az esetben a panasz közlésének lehetővé tétele, az
érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő
adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő
kapcsolattartás.
A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de megtett panasz esetén az
ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997.
évi CLV. törvény alapján – kötelező.
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrizzük,
ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeljük.

19.Az adatkezelés biztonsága:

Kötelezzük magunkat arra, hogy gondoskodunk az adatok biztonságáról, megtesszük
továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartjuk azokat az
eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok
védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezzük magunkat arra is, hogy
minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítjuk, vagy átadjuk, felhívjuk,
hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen
hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne
módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag mi és az általunk igénybe vett
adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére
jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adjuk át.

Fokozottan ügyelünk partnereink, megrendelőink személyes adatainak biztonságára.
A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett járunk el és ezt
megköveteljük valamennyi partnerünktől is. A személyes adatok védelme magában
foglalja a fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok zárható helyiségben való
tárolása), valamint az informatikai védelmet is.

Az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési
Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott
szerverein, részben a saját informatikai eszközeinken, papír adathordozó esetén
székhelyünkön, megfelelően elzárva tároljuk.

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az
adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem
garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő
erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak
szerint szükséges eljárni.

20.Az adatkezeléssel érintettek jogai:

Átlátható tájékoztatás:
Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör,
átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott
adatkezelési tevékenységről.

Hozzáférési jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz
és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

-az adatkezelés célja,
-az érintett személyes adatok kategóriái,
-azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
-a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi e-mail címen:
E-mail cím: info@szebenyieva.hu

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A
postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött
kérelmekre, e-mail útján válaszolunk a kérelmezőnek.

Helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi e-mail címen:
E-mail cím: info@szebenyieva.hu

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A
postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött
kérelmekre, e-mail útján válaszolunk a kérelmezőnek.

Törléshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat. Ezen kérelem alapján kötelesek vagyunk törölni a
személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

-a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtöttük,

-az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja,

-az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

-a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,
-uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi e-mail címen:
E-mail cím: info@szebenyieva.hu

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A
postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött
kérelmekre, e-mail útján válaszolunk a kérelmezőnek.

Adatkezelés korlátozásához való jog:
Érintett jogosult kérni, hogy korlátozzuk az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

-vitatja az adatok pontosságát,
-jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi e-mail címen:
E-mail cím: info@szebenyieva.hu

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A
postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött
kérelmekre, e-mail útján válaszolunk a kérelmezőnek.

Adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi e-mail címen:
E-mail cím: info@szebenyieva.hu

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A
postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött
kérelmekre, e-mail útján válaszolunk a kérelmezőnek.

Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból,
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

A fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi e-mail címen:
E-mail cím: info@szebenyieva.hu

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A
postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött
kérelmekre, e-mail útján válaszolunk a kérelmezőnek.

Vállaljuk, hogy minden olyan címzettet tájékoztatunk a fenti jogokkal
kapcsolatban részünkre küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat
közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállaljuk továbbá, hogy a fenti
kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon
belül értesítjük az érintettet (kérelmezőt).

21.Adatvédelmi incidens:

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz
való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

– személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy
informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,

– illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez
vagy alkalmazáshoz,

– személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése,
vagy elvesztése,

– az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása
vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve) haladéktalanul bejelentést teszünk a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens a tudomásunkra jut, azt
indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az
adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, kötelesek vagyunk bejelenteni. Ha a
bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az
előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is
közölni kell.

Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert
üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár
partnereink, megrendelőink jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk
tájékoztatjuk az érintett partnert.

22.Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-
szabadságról (Info. tv.);

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) –
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.).

23.Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.

24.Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 061/391-1400
Fax: 061/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

25.Egyéb rendelkezések:

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása,
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Vállalkozásunk a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az
adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,
amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen
Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

Balatonalmádi, 2022.augusztus 05.

Gáspárné Szebényi Éva

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük